Vad är felet på högen vid körning

Att veta vad en stapelsvikt är är grundläggande för att göra denna typ av grund. Från den korrekta beräkningen och prestandan för denna indikator beror på styrkan och tillförlitligheten hos hela strukturen, såväl som möjlig krympningshastighet. Det första värdet av denna parameter erhålls i konstruktionsprocessen och resten - redan när man arbetar på marken, så det är värt att överväga hur korrekt pälsfelparametrarna beräknas och tillämpas.

Vad är felet på stapeln

När man bygger ett hus på stelter måste hantverkare först köra dem till ett visst djup. Här tillämpas regeln: höns botten ska ligga mot de djupa jordarna, då kommer dess lageregenskaper att användas till fullo.

I processen görs mätningar av en partiell urtagning av anordningen efter ett enda slag med en hammare. Detta kallas fel på högen.

Schemat för passage av stapeln till misslyckande, vilket indikerar jordtyperna

För att bestämma denna parameter används en särskild enhet. Beroende på mätmetod och de erhållna resultaten finns det flera typer av indikatorer:

Var och en av dessa värden är av stor betydelse vid beredningen och tillverkningen av stiftelsen. Det är värt att överväga hur man får var och en av dem.

Du kan se processen med att höna körning till fel i följande video:

Beräkning av projektfel

Denna fas av arbetet måste ske även vid utformning av ett hus. För detta ändamål, en preliminär studie av terrängen och marken, där strukturen kommer att byggas. För korrekt beräkning är det nödvändigt att kontrollera typ av jord, djupet av hårda stenar och grundvattnets placering.

Baserat på detta bestäms längden, diametern för pålarna och kördjupet.

Den erhållna informationen måste ingå i projektplanen, med vilken byggarna kontrolleras vid körning av pålar. Stora avvikelser från värden som erhållits vid beräkning anses vara ogiltiga.

Pälsbelöning

Eftersom det i praktiken är omöjligt att få resultatet efter varje stroke används den så kallade högpappersavgiften för beräkningen. Kärnan i denna princip är följande: Mätningar görs efter ett visst antal slag, och det resulterande värdet delas sedan av deras antal.

Mätning av säkerheter beror på vilken typ av hövningsmekanism som används. Om den är utrustad med en dieselhammare av en typ, kan mätningar göras efter 10 slag.

Vid användning av en hydraulisk hammare är det bättre att förlita sig inte på antalet slag, men på mekanisk driftstid. Faktureringsperioden är ofta inställd per minut. Då är det nödvändigt att ta reda på hur många slag den hydrauliska hammaren som produceras i den tilldelade tiden, och sedan dela det resulterande stapeldjupet när man kör med antalet slag.

I modern konstruktion kan staplar inte bara köra, utan också trycka. För detta ändamål används speciella mekanismer. Eftersom den hydrauliska hammaren inte är lämplig för att slå på högen beräknas även inlåningen baserat på tiden för dess drift. Med den här enheten är arbetet gjort i flera steg. Enhetens första rörelse - tryckning på fundamentets stödelement. Efter att ha nått ett visst djup börjar retur av den rörliga delen till utgångspunkten.

Denna process visar klart följande video:

Varför det faktiska och projektfel kan vara olika

Det händer ofta att vid körning av högar verkar det som att enheten har vilat mot hård mark och att kontrollera dokumentationen visar att mekanismen inte är tillräckligt nedsänkt i marken. Det finns flera förklaringar till detta:

 • Om den nedre strukturen har vilat mot ett fast jordslag kan det skapa hinder för ytterligare nedsänkning.
 • med grundvattenutflödet är jordens konsistens bruten och blir mer fast, vilket ökar friktionskraften på stammen och förhindrar ytterligare framsteg.

För att bestämma orsaken till de inträffade svårigheterna är det nödvändigt att avbryta arbetet i ungefär en vecka. Under denna tid kommer jorden att återgå till dess naturliga tillstånd och då kommer det att vara möjligt att slutföra arbetet påbörjat.

Som ett resultat av detta bör projektfel av stapeln inte skilja sig från det faktiskt mottagna.

Falskt och sant fel på högen

När man arbetar på lera eller sandjord kan det hända att man i processen att sänka en stapel komprimeras på grund av att volymen pressas ut av den. Och om omedelbart efter att ha stoppat mekanismen för att ta avläsningar kan du få värdet av ett felaktigt fel.

För att ta bort det rätta resultatet stoppas processen ett tag. Efter denna period görs mätningar igen. Den resulterande siffran kallas det verkliga värdet.

För att förstå varför de två erhållna värdena skiljer sig från varandra är det viktigt att känna till de processer som uppträder i jorden under resten. Under denna tid sker restaureringsprocessen, den inbegriper jordens återkomst till dess tidigare struktur och densitet. Mängden tid som används på jordstöd beror på vilken typ av jordfuktighet.

Hur man beräknar

Efter att körprocessen är avslutad krävs en slutlig beräkning av lagerstrukturen hos den tillverkade strukturen. Detta kräver flera parametrar:

 • typ och vikt för den enhet som används för detta arbete
 • hammarvikt i sin chockdel;
 • energi som används för körning
 • jordbeständighet, som varierar beroende på dess individuella struktur;
 • motstånd och tvärsnittsarea av drivna högar;
 • vikten av strukturen;
 • rester och elastiska stavfel.

För att göra beräkningar från alla dessa parametrar krävs en särskild formel:

För att uppnå lagerkapaciteten hos olika typer av jord borde du använda bordet:

Det är värt att komma ihåg att det resulterande värdet ibland sammanfaller med projektdokumentationen, och nivån på fel har inte nåtts. I det här fallet måste arbetet fortsättas tills grundstöden har nått fasta markar. Annars kommer styrkan i byggnaden att äventyras.

För att förutse eventuella fel i beräkningarna, efter att arbetet har slutförts, utförs ett test av täppta pålar för att uppnå fasta markar.

Beräkningen av djupet hos stapeln till misslyckande är ett viktigt steg i konstruktionen. Eftersom det låter dig lägga grunden på en solid grund. Mätningar görs på olika stadier av arbetet.

Djupet av fel beräknas vid projektets utarbetande, under hövningsprocessen och i slutet av processen. De erhållna data kontrolleras noggrant, och de upptäckta skillnaderna kontrolleras. Allt detta gör att du kan lägga en solid grund, vilket kommer att vara det första steget i att bygga ett hållbart och bekvämt hem.

Begreppet fel på stapeln infördes för att bestämma djupet

Konceptet stapelbrott infördes för att bestämma djupet på vilket de skulle nå fast mark. Det finns beräknade och praktiska misslyckanden, vars kärnpunkt kommer från deras namn.

Varje högkonstruktion installeras enligt preliminära beräkningar. Du kan inte bara komma till webbplatsen, markera platserna för framtida högar och börja omedelbart köra eller vrida dem i marken. Detta kommer inte att garantera konstruktionens tillförlitlighet, eftersom stapelstavarna kan gå i marken så mycket som möjligt utan att säkerställa foundationens tillförlitlighet.

Fel på högen vid körning är graden av nedsänkning under körning eller pressning. I praktiken innebär detta att kärnan inte längre kommer att gå utöver detta värde, med tonvikt på fast mark. Felet i högen mäts till närmaste millimeter.
Pälsbelöning

Eftersom det är omöjligt att bestämma felet av en stapel efter ett enda slag mot det, bör avstötningstillståndet tas efter att en serie slag slagit på den. Efter en serie träffar bestäms det genomsnittliga felvärdet.

Vid användning av en hammare anses det vara ett pantvärde - 10 slag. Om vibratory stack drivers eller indenters används, mäts insättningen per tidsenhet.

Alla åtgärder vid körning eller pressning av högar bör gå i slutet, det vill säga tills stången vägrar att springa längre.
Falsk stapelfel

Utövandet av hålverk visar att ibland, i färd med att driva en hög, stannar den. Dessutom långt innan det uppskattade värdet av dyket. Det här är det så kallade falska stapelfelet. Detta fenomen är karakteristiskt för vissa typer av jord, som är starkt komprimerade under spetsen av stången.

Detta kan ske med mycket frekventa slag eller mycket höga indragningshastigheter. Som regel, efter en viss paus, nödvändigt för att återställa markens struktur fortsätter arbetet.
Beräkning av stapelns fel

Vad är beräkningen av stapelns fel? När högen når ett förutbestämt nedsänkningsdjup, sluts det att det kan bära designbelastningen.

Beräkning av stapelns fel görs med hänsyn till följande parametrar:
Hammarens massa som används för körning. Antingen mekanismens massa som pressar stavarna in i jorden.
Massa, som ofta har en chock, hamrar.
Jordförlustkoefficient. Kan ha betydande skillnader i olika jordtyper.
Stapelns tvärsnittsarea. Detta är dess tvärsnitt, vilket indikerar vilket motstånd högen kommer att ha på marken när den kommer in.
Vikten av högen, som inte kan ignoreras i beräkningarna.
Energi av slag av stapelhammare eller energi av den enheten som gör indragning i marken.
Elastiska och återstående refusioner av stången.

Beräkningar görs enligt de kända formlerna för hålens konstruktionssvikt.


Baserat på beräkningarna erhålls en designnivå av nedsänkning i jorden. För en mer exakt bestämning av injektionsdjupet utförs dynamiska och statiska tester av pålar på marken liksom jordljudet.

I praktiken är det inte alltid möjligt att uppnå ett sammanträffande av projekt och verkliga nivåer av nedsänkning. Till exempel, om man kör stången, nåddes konstruktionsnivån, men högen nådde inte fast mark, då dyket skulle fortsättas. Dessutom, tills stapelns misslyckande uppnås.

Om du stannar på konstruktionsnivån kan byggnadens massa påverka fundamentet, vilket leder till utkastet. Detta ökar sannolikheten för deformation av byggnaden.

Om stapeln stannat vid det beräknade djupet anses en sådan konstruktion vara helt lämplig för ytterligare drift.

Vid tillverkning av stapelfundament med egna händer brukar man använda skruvhögar, eftersom särskild utrustning behövs för att driva i betongstänger. Detta underlättar i viss utsträckning arbetet. Alla högar är skruvade hela vägen tills tillståndet "misslyckande". Om några av dem stiger över resten, så trimmas de och passar alla staplar under en enda nivå.

Fel på stapeln: konceptet och beräkningarna

Pålar är speciella stavar av metall, betong eller trä, som är begravda i marken under byggandet av stiftelser av olika byggnader.

Användning av högar är tillrådligt om jordens övre lager av olika skäl inte kan vara en naturlig grund för att stödja grunden för byggnader från dem.

Vad är stapelsvikt?

Misslyckande är den genomsnittliga mängden nedsänkning av en driven stav i marken i en pant för tio sträckor av en stapelkörningsmaskin. Detta värde mäts i centimeter.

Det är bestämt när högen kommer in i en mycket tät jord, och utan att kunna tränga in längre in i den, börjar den gradvis kollapsa från höger på hövningsmekanismen.

definition

Storleken på misslyckanden bestäms med användning av konstanta mätningar av djupet av nedsänkning av stavarna.
Stängerna installeras på nedsänkningspunkten, och de mäts med hur många millimeter den har sjunkit från egen vikt.

Därefter sänker de hammaren på den och bestämmer djupet av nedsänkning av deras totala vikt. När staven är nedsänkt beräknas hur många gånger hammaren träffas för varje mätare av nedstigning.

Verkligt misslyckande

Detta vägran är möjligt att bestämma inte tidigare än 6-8 veckor efter resten av stavarna. Denna studie anses vara slutresultatet. I processen med ingenjörsforskning, konstruktion av speciella geologiska sektioner genom borrningsmetoden avslöjas designmärket för hålens läge.

Under konstruktionen borde du försöka gå ut på detta märke, det vill säga att det uppskattade misslyckandet av pålarna skulle sammanfalla med den riktiga.

Falskt misslyckande

I processen att nedsänka stången som ett resultat av att den pressas in i jorden komprimeras en viss mängd jord runt högen.

Vad är felet på högen?

Designfelet är ett rent designvärde. När det här värdet nås kommer stapeln att dyka till en viss punkt och kunna bära en viss belastning. Det faktiska fallet av stapeln behövs för att jämföra det med det beräknade felet.

Beräkning av stapelns bärkapacitet

För att beräkna bålens bärkapacitet utförs olika test först:

 • Statistisk ljudning.
 • Teststaplar (statistisk och dynamisk).
 • Jordforskning.

Beräkningen görs enligt SNIP 2.02.03-85 "Stapelstiftelser."

Formelberäkning

där:

 • Och - stapelns tvärområde
 • M är en specialkoefficient för jordkategorin;
 • Ed - beräknad energi från att slå hammaren på stången
 • m1 är massan av slaganordningen;
 • m2 är massan av stången och locket;
 • m4 är det slående elementets massa;
 • Sålåterfall av stapeln
 • Päls selelastisk misslyckande

Användningen av beräkningar i praktiken

Användningen av beräkningar i praktiken är en mycket viktig uppgift för en rationell användning av material samt överensstämmelse med byggnadsindustrins säkerhetskrav.

Om du applicerar material med otillräcklig styrka, kan du inte få de angivna prestandegenskaperna hos stiftelserna. Med den orimliga användningen av mer massiva strukturer som ett resultat får vi ett betydande kostnadsöverskott.

Beräkning av hopfällning vid körning

Stapelfel vid körning

Stapelstiftelser används alltmer inom olika byggnadsområden. Det praktiska värdet och effektiviteten hos en sådan grund gör det möjligt att uppnå utmärkta resultat vid genomförandet av projektet. Samtidigt är stiftelsens styrka och kvalitet direkt beroende av korrekt utförande av beräkningar och alla steg i produktionsarbetet.

I högkonstruktion finns många definitioner och inneboende egenskaper. Fel på högen vid körning är en viktig punkt som spelar en särskild roll för byggandet av grunden för den nödvändiga styrkan.

Vad kallas felstapel

Generellt sett beräknas fel på en stapel eller på ett praktiskt sätt det fastställda marken för djupet vid vilket det är svårt att sänka högen på grund av jordens sammansättning och egenskaper. Innan du utför arbete på byggandet av ett stapelfält, är det nödvändigt att inte bara bestämma och ställa faktiskt platsen för pålarna till liv. Dessutom är det viktigt att noggrant genomföra geologiska undersökningar på platsen och beräkna djupet av stapeln - det gör det möjligt att optimalt utnyttja pelarnas fundament och förhindra dess förstöring.

Ett stapelprojektfel är en marknivå som bestäms på grundval av en uppsättning initialdata, vid vilken stapelsvällen blir problematisk. Felet mäts i millimeter.

I processen att hamra en hög med en hammare eller trycka på en hög med en speciell installation kan två scenarier inträffa: På en viss stund kommer högen att vila på en solid horisont och sluta gå till marken, eller det kommer helt att falla i marken. För konstruktionen är det viktigt att nå den förutbestämda nivån. Därför är en preliminär bestämning av stapelns konstruktionsvikt extremt viktigt för hela konstruktionens effektivitet.

Sant och falskt stapelfel

Ett viktigt begrepp vid framställning av körverk är pälslovet. Detta är den mängd som stödet är klart att sjunka. Under körning kan du följa trenden, där stapeln går djupt. Vanligtvis används för detta ändamål markeringen för 10 hammerslag: djupet som stödet går djupt in i är markerat. Om fördjupningen utförs av vibrationsmetoden bestäms inlåningsantalet av tidsintervallet.

Verkligt fel på högar

En viktig funktion: arbetet på hönsdämpningen utförs till det ögonblick när det sitter fast i marken och ytterligare nedsänkning blir omöjligt.

Falsk fel i högen kan uppstå på grund av den långsamma eller alltför ofta rytmen av blockering av stödet. En sådan fördröjning kan också orsaka egenskaper hos jordskikten. Under alla omständigheter, om dyket stoppas innan det uppnådda uppskattade djupet eller till pantsättet är klart, bör arbetet fortsätta.

Sannolikt stapelbrott är det ultimata målet. Tack vare designarbetet och förundersökningarna är det möjligt att identifiera detta märke och det är nödvändigt att skriva in det. I så fall får basen tillräcklig styrka och tillförlitlighet.

Fel på stapeln, vars definition består i planerad nedsänkning av stödet till det etablerade djupet, är extremt viktigt för hela byggnadens framgång. Det beräknade felet på pålar vid körning bör vara så praktiskt som möjligt inom gränserna för tillåten bristande överensstämmelse.

Falskt fel i staplar

Bara för att veta vilket fel på högen när du kör är inte tillräckligt för kompetent arbete. Det är viktigt att korrekt utföra designberäkningen, eftersom det här bestämmer den efterföljande arbetsordern.

Beräkningar för att bestämma fel på en hög

Beräkningen av stapelns fel bestämmer designmärket vid utgången som stapeln fullständigt ger den nödvändiga bärkapaciteten. För att bestämma felparametrarna så exakt som möjligt utförs flera viktiga test:

 1. statistik;
 2. dynamisk;
 3. markprovning;
 4. sondprovning;
 5. statistisk ljudning.

Uppskattat fel på högen utförs av professionella specialister.

Enligt resultaten av geologiska undersökningar, samlas information som är nödvändig för beräkningarna. Följande formler används direkt för att bestämma fel på en hög:

Och - stapelns tvärsnittsarea

M - koefficient beroende på typ av jord;

Ed är den beräknade energin hos den vibrerande stapelhammaren eller hammarblåsan;

m1 är hammarens eller vibratorns massa;

m2 är massan av en hög och en keps;

m4 är massan av chockdelen av hammaren;

Sålåterfall av stapeln

Päls selelastisk misslyckande.

I praktiken finns det tre möjliga scenarier för att skapa ett stapelfält:

 1. Stapeln överskred designmärket för misslyckande och fördjupades ytterligare. I detta fall fortsätter blockeringen tills stödet når nivån av fel. Därefter bestämmer du möjligheten att använda denna stapel i framtida konstruktion och korrigera beräkningarna med hänsyn till det praktiskt uppnådda djupet. Detta är arkitektens arbete.
 2. Stapeln lämnas inom toleransen för det beräknade felet. Detta är det bästa alternativet som låter dig fortsätta bygga i en beräknad takt.
 3. Stapel nådde inte beräknat misslyckande. Beräkna sedan den resulterande bärkapaciteten och planera ytterligare åtgärder.

I alla fall finns det alternativ för ytterligare arbete som hjälper till att uppnå önskad styrka och tekniska egenskaper.

Fel på högen bestäms av olika indikatorer. För att beräkna fel vid körning av pålar utfördes korrekt, använd följande indikatorer:

 • Den tvärsnittsarea som används staplar. Produktion av stöd utförs i olika dimensioner och vid utveckling av projektet är det nödvändigt att välja det bästa alternativet. Med ökande tvärsnitt av högen ökar den skapade densiteten hos intilliggande jord exponentiellt.
 • Jordförlustkoefficient. Denna parameter är viktig för dykets kvalitet och egenskaper.
 • Energidämpning.
 • Hammarens massa används.
 • Massan av högen själv.
 • Återstående stavfel.

Pålkörningsprocessen är en ganska komplex uppsättning åtgärder som bör säkerställa att stiftelsen byggs på rätt kvalitet. Därför måste byggare och designers strikt följa många regler.

Felaktigheter vid körning av detta

Mars 2017 Stroyexpert Hemsida »Stiftelse» Beräkning Visningar: 3544 Fel på pålar vid körning På grund av stigande stigar används alltmer inom olika byggsektorer. Det praktiska värdet och effektiviteten hos en sådan grund gör det möjligt att uppnå utmärkta resultat vid genomförandet av projektet. Samtidigt är stiftelsens styrka och kvalitet direkt beroende av korrekt utförande av beräkningar och alla steg i produktionsarbetet. I högkonstruktion finns många definitioner och inneboende egenskaper. Fel på högen vid körning är en viktig punkt som spelar en särskild roll för byggandet av grunden för den nödvändiga styrkan.

Projektfel av stapeln - är det läskigt att bygga eller inte?

Beräkning av hopfällning vid körning

Begreppen sant och falskt misslyckande införs i byggnadspraxis, enligt vilken storleken på fel som erhållits under olika förhållanden klassificeras och används för olika ändamål:

 • Falskt misslyckande är de data som erhålls omedelbart efter slutförandet av stapeln, när dess fördjupning från pantet motsvarar designberäkningarna;
 • Verkligt misslyckande är det värde som uppnåtts efter pålstödstiden, i marken som återställde sina strukturella förbindelser.

Varaktigheten av vila bestäms utifrån egenskaperna hos en viss mark, eftersom skillnaden i restaurering är typisk inte bara för olika typer av jord, men också för identiska jordar med olika densitet och fuktinnehåll. Fig.

Begreppet fel på stapeln infördes för att bestämma djupet

Fel på högen kallas det värde som bestämmer hålets djup under ett slag på en höghammare. Felet mäts med en noggrannhet på 1 mm. Innehållsförteckning:

 • Vad är pantens pant
 • Sant och falskt stapelfel
 • Vad är felet på stapeln
 • Beräkning av stapelns bärkapacitet
 • Formel för beräkning av stapelns bärkapacitet
 • Praktisk tillämpning av data

Eftersom det är svårt att mäta utkastet från ett enda slag med en hammare är det vanligt att bestämma felet med hjälp av medelvärdet av en serie av 10 slag (pantsättning).
I enkla termer kallas misslyckandet av högen dess "misslyckande", oförmågan att flytta längre in i marken på grund av dess höga hårdhet (densitet). Vad är en päls pant? En pant är en serie enstaka slag (mer än 3) med en hammare på högen där det genomsnittliga felet bestäms.

Pälsbelöning

Du kan inte bara komma till webbplatsen, markera platserna för framtida högar och börja omedelbart köra eller vrida dem i marken. Beräkning av staplar av staplar Grunden för varje byggnad är grunden.
Designen och byggandet av hela anläggningen börjar med det. Nuförtiden läggs stor vikt vid användningen av ny teknik, vilket kan reducera byggkostnaderna avsevärt samtidigt som hela strukturen styrs.
En av dessa teknologier är grunden till. Kärnan i att skapa en sådan grund är att köra in i marken, vilket ger en stabil och hållbar grund som inte är rädd för markrörelser.

Felaktigheter

Begreppet fel i en stapel används för att hänvisa till bestämningen av djupet där en svårighet uppstår med jordens hårdhet. Det finns beräknade och praktiska fel som de betecknar kan ses av själva konceptet.

Felaktigheter vid körning av detta

Designfel beräknas på grundval av formlerna som anges i byggkoderna vid designfasen av stapelfonden. Viktigt: Fel på projektets stapel beror på markegenskaperna på byggarbetsplatsen, vikten och storlekarna på stapeln och den utrustning som används för att sänkas.
Stapelkörning anses endast komplett om de faktiska och konstruktionsfelen sammanfaller med varandra. Figur 1.2: Probiogomerer för mätning av stapelfel Eftersom mätningen av stapelfel kräver den mest exakta data är det nästan omöjligt att bestämma storleken på fördjupningen av en armerad betongstruktur från ett enda slag på en stapelhammare, det är accepterat att beräkna felet baserat på säkerheten.

Fel på stapeln Termen fel avser definitionen av djupet där en svårighet uppstår med jordens hårdhet. Det finns beräknade och praktiska fel som de betecknar kan ses av själva konceptet.
Alla stapelstrukturer installeras endast genom förberäknade beräkningar. Därför kan du inte bara komma till sajten och göra höga poäng. var man ska börja arbeta senare utan att först beräkna jordens egenskaper och andra tekniska problem

Beräkning av stapelns misslyckande Konceptet om att stapeln misslyckades infördes för att bestämma djupet på vilket de kommer att nå fast mark. Det finns beräknade och praktiska misslyckanden, vars kärnpunkt kommer från deras namn.

Varje högkonstruktion installeras enligt preliminära beräkningar.

Detta fenomen är karakteristiskt för vissa typer av jord, som är starkt komprimerade under spetsen av stången. Detta kan ske med mycket frekventa slag eller mycket höga indragningshastigheter.

Som regel, efter en viss paus, vilket är nödvändigt för att återställa markens struktur, fortsätter arbetet. Beräkning av stapelsvikt. Varför är det nödvändigt att beräkna felet i en hög? När högen når ett förutbestämt nedsänkningsdjup, sluts det att det kan bära designbelastningen. Beräkning av stapelns fel görs med hänsyn till följande parametrar: Hammarens massa, som används för körning.

Antingen massan av mekanismen som pressar stavarna in i jorden. Den massa som chocken ofta har av hammaren. Jordförlustkoefficient. Kan ha betydande skillnader i olika typer av jord. Stapelarea.

Fel på högen vid körning är mty

Därefter kan du bestämma medelvärdet för detta värde. Om en hammare används för att beräkna marginalen krävs endast 10 hammerslag.

Om vibrerande stapeldrivare eller indragare används, bestäms marginen i tidsenheter. Alla åtgärder från stapeln måste gå till stångens fullständiga misslyckande för att gå djupare.
Falskt misslyckande. I praktiken kan vi se till att stopp uppstår under hövningsprocessen. De händer före avvecklingen och kallas ett falskt vägran. Detta händer ofta på vissa markar. Falskt misslyckande är ofta förknippat med alltför intensiva eller snabba strejk i högenkärnan i marken, varefter en liten paus krävs för att återställa arbetet. Verkligt misslyckande. Det kan erhållas tre till sex veckor efter det att den statiska belastningen på pålarna har tagits bort. Beräkning av felstaplar.

Projektfel staplar när du kör det här

Detta är arkitektens arbete.

 • Stapeln lämnas inom toleransen för det beräknade felet. Detta är det bästa alternativet som låter dig fortsätta bygga i en beräknad takt.
 • Stapel nådde inte beräknat misslyckande.

Beräkna sedan den resulterande bärkapaciteten och planera ytterligare åtgärder.

 • I alla fall finns det alternativ för ytterligare arbete som hjälper till att uppnå önskad styrka och tekniska egenskaper. Fel på högen bestäms av olika indikatorer. För att beräkna fel vid körning av pålar utfördes korrekt, använd följande indikatorer:
  • Den tvärsnittsarea som används staplar.

   Produktion av stöd utförs i olika dimensioner och vid utveckling av projektet är det nödvändigt att välja det bästa alternativet.

  Återstående fel i högen när du kör detta

  Det beräknade felet på pålar vid körning bör vara så praktiskt som möjligt inom gränserna för tillåten bristande överensstämmelse. Felaktigt fall av högar Bara att veta att stapeln vid körning inte räcker för kompetent arbete. Det är viktigt att korrekt utföra designberäkningen, eftersom det här bestämmer den efterföljande arbetsordern. till innehållet ↑ Beräkningar utförda för att bestämma stapelns fel Beräkningen av stapelns fel bestämmer designmärket, där stapeln fullständigt ger den nödvändiga bärkapaciteten. För att bestämma felparametrarna så exakt som möjligt utförs flera viktiga test:

  1. statistik;
  2. dynamisk;
  3. markprovning;
  4. sondprovning;
  5. statistisk ljudning.

  Uppskattat fel på högen utförs av professionella specialister.

  Projektfel av stapeln - är det läskigt att bygga eller inte?

  I den moderna världen av ny teknik i utförandet av byggnadsarbetet ligger tonvikten på effektivitet.

  En av dessa nya produkter är stapelfonden. Under dess installation är en av huvudfaktorerna beräkningen och felet på stapeln.

  Vad är det här värdet?

  Fel på en hög i konstruktion är ett värde som visar hur djup strukturen är. Samtidigt bör den undre basen ligga mot starka djupa jordar, som har en hög densitet. Fel på stapeln är ett mått, vars huvudsaklighet ligger i storleken på partiell fördjupning av enheten efter ett enda slag på hammaren. Det finns en speciell enhet som låter dig mäta detta värde - defibomer. Dess fel är en tiondel av en millimeter. Tänk på två typer av misslyckanden - på projektet och faktiskt. Designen beräknas med hjälp av formler baserade på byggkoder vid utformning av grunden.

  Designfel hos högen bestäms av markens egenskaper, pålar och utrustning, som används för att driva strukturen. Fördjupning av en armerad betongkolumn anses vara fullbordad när projektfelen misslyckades och faktiskt sammanföll.

  Belåna i stapelstiftelsen

  I praktiken är det omöjligt att bestämma hur mycket framsteg en pelare har efter ett enda hammarslag. När man beräknar det här värdet används sålunda ett begrepp som en pile pant. En pant är ett visst antal slag av mekanismen som den drivs med. Eller den tidsperiod under vilken mekanismen fungerar.

  Stapelkörningsprocess

  Deponeringen beror på vilken utrustning som används:

  • Om en single-action dieselhammare används, består räkningsraden av tio slag.
  • Om mekanismen för dubbelverkan (hydraulisk hammare) används, beräknas insättningen i en minut av utrustningen.

  Efter att antalet slag som har producerats lika med pantmåttet minskar djupet av nedsänkning. Om mekanismen fungerar i tid, är det nödvändigt att räkna antalet slag under denna tid. Att dela längden på dyket med antalet slag ger vi medelvärdet av fördjupningen av stapelspalten i ett slag. Det erhållna resultatet är förenat med konstruktionsfel. När de sammanfaller, är arbetet slutfört. Men mycket ofta händer det att nedsänkning faktiskt nästan slutat, och felet i stapeln skiljer sig från designdata. Anledningen till detta kan vara:

  • Den nedre delen av strukturen föll på ett hårt jordslag, vilket skapar motstånd under chockbelastningar.
  • Det var ett utflöde av vatten från jorden, som är i kontakt med grunden för hönspelaren. Jordfuktigheten har minskat, därför har friktionskraften på stammen ökat.

  Problemet kan lösas genom tillfälligt upphörande av arbetet i 5-7 dagar. Under denna tid försämras marken och körmekanismen bör fullbordas tills önskat resultat erhålls.

  Falsk stapelfel

  Under underbyggnaden av strukturen komprimeras jorden på grund av extruderingen av stapelkolonnen av en viss volym av den. Därför kan indikatorer omedelbart efter arbetets slut vara felaktiga för att bestämma styrkan i strukturen. Denna indikator kallas ett felaktigt fel. Detta gäller särskilt för lera och sandiga markar. Titta på en video om hur högar drivs med specialutrustning.

  Efter en paus i jordens arbete i kontakt med grunden för hönspelaren, återställ den ursprungliga strukturen. Indikatorer som tas efter en vilotid kallas sant fel. Resten av vila beror inte bara på jordtyperna. Vad som är viktigt är densiteten och fuktigheten av samma typ av jord. Ibland kan denna period nå flera veckor.

  Hur man beräknar?

  Efter att en struktur är nedsänkt på ett visst djup, med hänsyn till all data, beräknas dess bärande kapacitet.

  Hus på skruvhögar

  Tänk på de parametrar som beaktas vid beräkningen:

  • Mekanismen som används vid körning och dess massa.
  • Massan av hammarens hammare.
  • Det konstanta värdet av markresistens, vilket är olika för olika typer av jord.
  • Det skapar motstånd och tvärsnittsarea av stapeln.
  • Var noga med att ta hänsyn till strukturens vikt.
  • Energimekanism som används vid körning av högar med högar.
  • Återstående och elastiska stångfel.

  Alla beräkningar måste göras med speciella formler. Vi får ett värde som är design.

  Ibland i praktiken är det möjligt att projektresultatet motsvarar den faktiska indikatorn, och själva strukturen har inte nått fasta markar. I det här fallet bör arbetet fortsätta. Vänligen observera att körningen utförs igen tills hålet har uppnåtts.

  Om arbetet inte fortsätter kan massan av den framtida strukturen försvaga styrkan hos stödstrukturen.

  När du lägger grunden för drivna betonghögar är det väldigt viktigt att följa alla instruktioner och krav på projektdokument.

  Felaktigheter

  Fel på högen kallas det värde som bestämmer hålets djup under ett slag på en höghammare. Felet mäts med en noggrannhet på 1 mm.

  Eftersom det är svårt att mäta utkastet från ett enda slag med en hammare är det vanligt att bestämma felet med hjälp av medelvärdet av en serie av 10 slag (pantsättning).

  I enkla termer kallas misslyckandet av högen dess "misslyckande", oförmågan att flytta längre in i marken på grund av dess höga hårdhet (densitet).

  Vad är pantens pant

  Pledge är en serie lediga slag (mer än 3) med en hammare på en stapel, där det genomsnittliga felet bestäms.

  Om högen drivs av en dieselhammare anses löftet vara lika med 10 slag. Om man vid körning av högar använder dubbelhammare eller vibrerande stapeldrivare, mäts mängden med antalet slag per enhetstid (per 1 minut).
  I alla fall nedsänks högen innan felvärdet uppnås.

  Sant och falskt stapelfel

  Falskt misslyckande - fel under piling

  Verkligt fel - kan erhållas efter vila (period inom 3-6 veckor efter avlägsnande av den statiska belastningen på pålarna).

  Graf av tillväxten av bärkapaciteten hos stapeln med tiden i lerjord.

  • R.nach - stapelns initiala bearbetningskapacitet vid körning
  • R.max - högsta lagringskapaciteten hos stapeln;
  • T = (3... 6) veckor - en period med relativt snabb ökning av stapelns bärkapacitet;
  • t1, t2-tid testhöga;
  • P1, P2-bärande kapacitet hos högen respektive vid tiden t1 och t2.


  Vad är felet på högen?

  Den uppskattade misslyckningen på högen är designvärdet, vars prestanda indikerar att stapeln kan bära designbelastningen och är packad före konstruktionsberäkningarna (upp till indikatorn för det så kallade designfelet).
  För att beräkna hålens bärkapacitet för att vara den mest exakta, utförs fälttest:

  Beräkning av stapelns bärkapacitet

  För beräkningar används data som erhållits under geologiska studier av jordar på byggarbetsplatsen.
  Beroende på det faktiska värdet av restfelet - sa, - vilket kan vara> eller < 0,002 м, используется одна из формул определения значения предельного сопротивления сваи Fu.

  Mer om staplar:

  Formler för beräkning av stapelns bärkapacitet

  formler nummer 18 och nummer 19

  Felberäkningsformeln använder flera parametrar, i synnerhet:

  • Och - stapelns tvärsnittsarea
  • M - koefficient beroende på typ av jord;
  • Ed är den beräknade energin hos den vibrerande stapelhammaren eller hammarblåsan;
  • m1 är hammarens eller vibratorns massa;
  • m2 är massan av en hög och en keps;
  • m4 är massan av chockdelen av hammaren;
  • Sen - återstående stapelfel
  • Sel - fjäderstapfel

  Praktisk tillämpning av stapelfeltsdata

  Mängden fel av stapeln, erhållen som ett resultat av beräkningen med formeln 18 och nr 19 SNIPA, är konstruktionen.
  Till exempel om de erhållna felfrekvenserna av pålar överstiger konstruktionskarakteristiken, är det som ett resultat av pelningsarbeten, nämligen att hälla upp mot designmärket, ett beslut om behovet av ytterligare penetration för att öka lagerkapaciteten.

  • Om praktiska indikatorer överensstämmer med designindikatorer för fel, dras slutsatsen att strukturen kan bära designbelastningen.
  • Om stapelns svaghet är strikt reglerad, men noggrannheten att uppnå det angivna designdjupet är av sekundär betydelse, varvid högen skördar upp till 50 cm anses vara acceptabel.

  Video i ämnet: klippa högar med högar

  Metoden för skärning av ogolovkov används om stapeln ger ett misslyckande och det finns ingen möjlighet att fördjupa den till djupet som läggs

  Artiklar i ämnet:

  Felaktigheter

  Begreppet fel i en stapel används för att hänvisa till bestämningen av djupet där en svårighet uppstår med jordens hårdhet. Det finns beräknade och praktiska fel som de betecknar kan ses av själva konceptet.

  Alla stapelstrukturer installeras endast genom förberäknade beräkningar. Därför är det omöjligt att bara komma till platsen och hammare i pålarna, där senare arbete bör börja utan att först beräkna jordens egenskaper och andra tekniska problem. Utan preliminära beräkningar kan dina högar gå under jord.

  Undertryckning av högen under körning är nivån av nedsänkning under körnings- och pressningsprocessen. Baserat på deras praxis kan detta förklaras av det faktum att kärnan inte längre rör sig på grund av jordens hårdhet. Fel på en stapel mäts i millimeter.

  Pälsbelöning.

  Eftersom det är omöjligt att bestämma att en stapel har misslyckats på enstaka slag, utförs en hel serie slag för detta. Därefter kan du bestämma medelvärdet för detta värde. Om en hammare används för att beräkna marginalen krävs endast 10 hammerslag. Om vibrerande stapeldrivare eller indragare används, bestäms marginen i tidsenheter.

  Alla åtgärder från stapeln måste gå till stångens fullständiga misslyckande för att gå djupare.

  Falskt misslyckande.

  I praktiken kan vi se till att stopp uppstår under hövningsprocessen. De händer före avvecklingen och kallas ett falskt vägran. Detta händer ofta på vissa markar. Falskt misslyckande är ofta förknippat med alltför intensiva eller snabba strejk i högenkärnan i marken, varefter en liten paus krävs för att återställa arbetet.

  Verkligt misslyckande.

  Det kan erhållas tre till sex veckor efter det att den statiska belastningen på pålarna har tagits bort.

  Beräkning av felstaplar.

  Förekommer när stången helt har nått ogenomtränglig mark. Beräknad med angivna parametrar:

  • Hammarens massa eller massa av mekanismen.

  • Hammarens massa.

  • Energi av hammerslag.

  • Elasticitet av stavfel.

  Formeln för beräkning av stapelns bärkapacitet

  - M - koefficient beroende på typ av jord

  - Och - stapelns tvärsnittsarea

  - Selastisk stapelfel

  - Ed är den beräknade energin hos vibrerande stapelförare eller

  - m1 är massan av hammaren eller vibrerande stapeldrivrutinen

  - m2 - massa av hög och lock

  - m4 är massan av chockdelen av dieselhammaren

  - Sålåterfall av stapeln

  Copyright © RosStroyKom 2013 Alla rättigheter reserverade

  Fel på stapeln - vad betyder det?

  Varje högkonstruktion installeras enligt preliminära beräkningar. Du kan inte bara komma till webbplatsen, markera platserna för framtida högar och börja omedelbart köra eller vrida dem i marken.

  Detta kommer inte att garantera konstruktionens tillförlitlighet, eftersom stapelstavarna kan gå i marken så mycket som möjligt utan att säkerställa foundationens tillförlitlighet. För att bestämma djupet hos pålarna där de kommer att nå fast mark, har en sådan sak som ett stapelfel införts. Det finns beräknade och praktiska misslyckanden, vars kärnpunkt kommer från deras namn.

  Fel på högen vid körning är graden av nedsänkning under körning eller pressning. I praktiken betyder det att stapeln inte längre kommer att gå utöver detta värde, med tonvikt på tät jord. Felet i högen mäts till närmaste millimeter.

  Pälsbelöning

  Eftersom det är omöjligt att bestämma djupet av nedsänkning av en stav efter enstaka strejker på den, är tillståndet att stångens vägran tas efter en serie strejker på den. Detta är definitionen av säkerhetspalen. Löftet är en serie hammarslag på en stång. Efter en serie träffar bestäms det genomsnittliga felvärdet.

  Vid användning av en hammare anses det vara ett pantvärde - 10 slag. Om vibratory stack drivers eller indenters används, mäts insättningen per tidsenhet.

  Alla åtgärder vid körning eller pressning av högar bör gå i slutet, det vill säga tills stången vägrar att springa längre.

  Falsk stapelfel

  Utövandet av hålverk visar att ibland, i färd med att driva en hög, stannar den. Dessutom långt innan det uppskattade värdet av dyket. Det här är det så kallade falska stapelfelet. Detta fenomen är typiskt för vissa typer av jord, som är starkt komprimerade under spetsen av högen.

  Detta kan ske med mycket frekventa slag eller mycket höga indragningshastigheter. Som regel, efter en viss paus, nödvändigt för att återställa markens struktur fortsätter arbetet. Stapeln når den angivna nivån.

  Parametrar som används för att korrekt bestämma stapelfel

  Vad är beräkningen av stapelns fel? När högen når ett förutbestämt nedsänkningsdjup, dras slutsatsen att den hamrade stången kan bära lasten som kommer att placeras på den.

  Stavens vägran beräknas med beaktande av följande parametrar:

  • Hammarens massa som används för körning. Antingen mekanismens massa som pressar stavarna in i jorden.
  • Massa, som ofta har en chock, hamrar.
  • Jordförlustkoefficient. Kan ha betydande skillnader i olika jordtyper.
  • Stapelns tvärsnittsarea. Detta är dess tvärsnitt, vilket indikerar vilket motstånd högen kommer att ha på marken när den kommer in.
  • Vikten av högen, som inte kan ignoreras i beräkningarna.
  • Energi av slag av en hammarehammare eller energi av den anordningen som gör en hopsprång i marken.
  • Elastiska och återstående refusioner av stången.

  Beräkningar görs med kända formler. Baserat på beräkningarna erhålls en designnivå av hål i marken.

  För att mer exakt bestämma djupet av införandet av stavar i marken utförs dynamiska och statiska tester av pålar på marken, liksom jordljudet.

  Använda beräkningar i praktiken

  I praktiken är det inte alltid möjligt att uppnå ett sammanträffande av projekt och verkliga nivåer av nedsänkning. Till exempel, om man kör stången, nåddes konstruktionsnivån, men högen nådde inte fast mark, då dyket skulle fortsättas. Dessutom, tills stapelns misslyckande uppnås.

  Om du stannar på konstruktionsnivån kan byggnadens massa påverka fundamentet, vilket leder till utkastet. Detta ökar sannolikheten för deformation av byggnaden.

  Om stapeln stannat vid det beräknade djupet anses en sådan konstruktion vara helt lämplig för ytterligare drift.

  Oberoende konstruktion av stapelstiftelsen

  Vid tillverkning av stapelfundament med egna händer brukar man använda skruvhögar, eftersom särskild utrustning behövs för att driva i betongstänger. Detta underlättar i viss utsträckning arbetet. Alla högar är skruvade hela vägen tills tillståndet "misslyckande". Om några av dem stiger över resten, så trimmas de och passar alla staplar under en enda nivå.

  Uppskattat misslyckande av högar vad är det

  Pälsbelöning

  löftet av högar

  Pile Log

  Vid utförande av arbete behålls en loggbokföring nödvändigtvis, vilket är ett dokument som speglar hela produktionsprocessens gång och kvalitetskontrollen av det utförda arbetet, nedan är ett prov. Hämta prov.

  Vårt företag vid körning styrs av de relevanta SNiP-kraven, liksom projektet för produktion av påhängningsarbeten, som utvecklats för varje enskild sektion, baserat på dess förhållanden.

  Pälsbelöning

  Förutom att övervaka dyket för att säkerställa exaktheten av deras placering i planen, bestäm värdet genom periodiska mätningar av djupet av dess nedsänkning.

  Grundläggande termer och definitioner

  Koper - autonom maskin konstruerad för lyftning, installation vid nedsänkningspunkten, justeringar, dykning i marken med hjälp av en dipper.

  Underlåtenhet vid högerkörning

  I sandiga jordar är värdet före vila mindre än efter vila, eftersom en kompakteringszon bildas vid körning vid slutet (fig.

  Felaktigheter

  Uttrycket misslyckande används för att hänvisa till definitionen av djupet där en svårighet uppstår med jordens hårdhet.

  Det är beräknat och praktiskt, vad de menar är synligt av själva konceptet.

  Alla stapelstrukturer installeras endast genom förberäknade beräkningar. Därför kan du inte bara komma till webbplatsen och göra poäng.

  var man ska börja arbeta senare utan att först beräkna jordens egenskaper och andra tekniska problem

  Beräkning av stapelns fel

  Begreppet misslyckande infördes för att bestämma djupet på vilket de skulle nå fast mark.

  Skilja mellan beräknade och praktiska, vars kärna kommer från deras namn.

  Varje högkonstruktion installeras enligt preliminära beräkningar.

  Du kan inte bara komma till webbplatsen, markera de framtida platserna och börja omedelbart köra eller vrida dem i marken.

  Stapelfelberäkning

  Rekommendationer Rekommendationer för konstruktion och installation av stapelfunderingar med nedsänkning av högar till ett visst märke

  Högteknologi

  Från byggnadsindustrins företag eller från byggnadsorganisationens baser, trä och armerad betong, levereras lakan och stålrör i färdig form till arbetsplatsen.

  Felaktigheter

  Termen används för att hänvisa till definitionen av djupet där en svårighet uppstår med jordens hårdhet. Det finns beräknade och praktiska fel som de betecknar kan ses av själva konceptet.

  vid körning är nivån av nedsänkning under körning och pressning.

  Baserat på deras praxis kan detta förklaras av det faktum att kärnan inte längre rör sig på grund av jordens hårdhet.

  mätt i millimeter.

  Pälsbelöning.

  Eventuella åtgärder med måste ske innan stångens fullständiga misslyckande går djupare.

  Falskt misslyckande.

  Verkligt misslyckande.

  Du kan få tre till sex veckor efter att den statiska belastningen har tagits bort.

  Förekommer när stången helt har nått ogenomtränglig mark. Beräknad med angivna parametrar:

  • Hammarens massa eller massa av mekanismen.

  • Hammarens massa.

  • Energi av hammerslag.

  Formeln för beräkning av stapelns bärkapacitet

  - M-koefficient beroende på typ av jord

  - A - stapelarea

  - Selastiskt misslyckande

  - Ed är den uppskattade energin hos vibrerande stapelförare eller

  - m1 är massan av hammaren eller vibrerande stapeldrivrutinen

  - m2 - vikt och lock

  - m4 - massan av chockdelen av dieselhammaren

  - Påläggsavbrott

  Copyright © RosStroyKom 2013 Alla rättigheter reserverade

  Projektfel staplar

  Projektfel av stapeln - är det läskigt att bygga eller inte?

  I den moderna världen av ny teknik i utförandet av byggnadsarbetet ligger tonvikten på effektivitet.

  En av dessa nya produkter är stapelfonden.

  Under dess installation är en av huvudfaktorerna beräkningen och felet på stapeln.

  Vad är det här värdet?

  Designfelet bestäms utifrån jordens egenskaper och den utrustning som används för att driva strukturen.